100% voor jou.
Menu
Kleding
Fanshop
Schoenen
Set aanbiedingen
Accessoires
SALE
Stories
Merken
Veilige SSL verbinding en encryptie.
MEGASALE | MINS. -33% OP ALLES

Algemene Voorwaarden

1. Strekking
Voor de zakelijke relatie tussen geomix Soccer Store en de besteller gelden de onderstaande Algemene Voorwaarden in de geldige versie ten tijde van de bestelling. Afwijkende bepalingen van de besteller worden niet erkend door geomix Soccer Store, tenzij geomix Soccer Store de geldigheid van dergelijke bepalingen nadrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

______________________________________________________________________________________________________

2. Contractpartner, klantendienst
De koopovereenkomst komt tot stand met geomix GmbH. Nadere informatie over ons is te vinden in het impressum. Voor vragen, reclamaties en klachten kan contact worden opgenomen met onze klantendienst, ma-vr 8.00 - 17.00 uur, via het telefoonnummer +31 202 62 59 59.

______________________________________________________________________________________________________

3. Afsluiten en terugtreden van de overeenkomst
Door de producten in de geomix Soccer Store op te nemen, doen wij een vrijblijvende aanbieding om een overeenkomst betreffende deze artikelen af te sluiten. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelbutton bij de aanbieding en de vervolgens in het winkelmandje opgenomen artikelen te aanvaarden. Direct na het verzenden van de bestelling ontvangt de besteller nog een bevestiging per e-mail. Bij schrijf-, druk- en rekenfouten op de website is geomix Soccer Store gerechtigd terug te treden van de bestelling. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien de leverancier van geomix Soccer Store ondanks een contractuele verplichting de bestelde artikelen niet aan geomix Soccer Store levert, is geomix Soccer Store eveneens gerechtigd terug te treden. In een dergelijk geval ontvangt de besteller onmiddellijk informatie dat het bestelde product niet beschikbaar is. De reeds betaalde koopprijs wordt onmiddellijk teruggestort.

______________________________________________________________________________________________________

4. Levering
Indien niet anders afgesproken, wordt afgeleverd op het door de besteller vermelde afleveradres.. Het risico wordt overgedragen op de besteller zodra de levering door de pakket- of postdienst is afgeleverd bij de klant.
______________________________________________________________________________________________________

5. Verzendkosten
Leveringen naar Nederland zijn vanaf een bestelwaarde van EUR 80,- volledig vrij van verzendkosten. Voor alle bestellingen onder een bestelwaarde van EUR 80,- worden EUR 9,95,- verzendkosten in rekening gebracht. De volledige toelichting is te vinden op: https://www.geomix-shop.nl/shop/info/verzending-en-aflevering.
______________________________________________________________________________________________________

6. Betaling
De betaling gebeurt per:

______________________________________________________________________________________________________

7. Achterstallige betaling
Wanneer de besteller achterstallig is met de betaling, dan is geomix Soccer Store gerechtigd om boeterente in te vorderen ter hoogte van 4% boven de door de Oostenrijkse Nationale Bank (ÖNB) bekend gemaakte basisrente p.j. Wanneer aantoonbaar een hogere schade door de achterstallige betaling is ontstaan voor geomix Soccer Store, dan is geomix Soccer Store gerechtigd deze te gelde te maken.
De klant moet alle bedragen uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de vordering tot betaling zonder aftrek betalen; bepalend is hierbij het ingaan van het bedrag op een van onze bedrijfsrekeningen. Na het verstrijken van de betreffende termijn zonder betaling wordt de betreffende bestelling zonder verdere kennisgeving geannuleerd.

______________________________________________________________________________________________________

8. Verrekening, inhouding
Een recht op verrekening is alleen toegestaan wanneer tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of schriftelijk erkend door GEOMIX Soccer Store. Bovendien is slechts sprake van een recht op inhouding wanneer de tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

______________________________________________________________________________________________________

9. Eigendomsvoorbehoud
Totdat alle jegens de besteller bestaande vorderingen volledig zijn voldaan, blijven de geleverde artikelen het eigendom van geomix Soccer Store.

______________________________________________________________________________________________________

10. Garantie bij gebreken, en aansprakelijkheid
Bij gebreken of defecten van gekochte artikelen waarvoor geomix Soccer Store aansprakelijk is, is geomix Soccer Store gerechtigd naar eigen inzicht het betreffende gebrek te herstellen of een vervangende levering aan te bieden. Indien geomix Soccer Store niet bereid of in staat is een gebrek te herstellen of een vervangende levering aan te bieden, dan wel zich deze langer dan aanvaardbaar vertraagt door redenen waarvoor geomix Soccer Store aansprakelijk is, of mislukt het herstel, resp. de vervangende levering op een andere wijze, dan is de besteller naar eigen keuze gerechtigd afstand te doen van de overeenkomst of een overeenkomstige verlaging van de koopprijs te verlangen. Voor zover hieronder niet anders is vastgelegd, zijn verdere vorderingen van de klant, om welke juridische reden dan ook, uitgesloten. geomix Soccer Store is derhalve niet aansprakelijk voor schade die niet aan de geleverde artikelen zelf is ontstaan; in het bijzonder is geomix Soccer Store niet aansprakelijk voor winstderving of andere vermogensschade van de besteller.

11. Transportschade
Wanneer artikelen met een duidelijke transportschade worden afgeleverd, dient onmiddellijk gereclameerd te worden bij de afleveraar en contact te worden opgenomen met ons. Nalatigheid bij de reclamatie of het opnemen van contact heeft geen enkele consequentie voor eventuele wettelijke aanspraak en het beroep hierop, in het bijzonder de rechten op garantie. Ons wordt er echter bij geholpen onze eigen vorderingen jegens de vervoerder, resp. de transportverzekering te gelde te kunnen maken.

12. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank
Van toepassing is de Oostenrijkse rechtspraak. Het bevoegd gerechtshof voor alle vorderingen in verbinding met de zakelijke relatie is uitsluitend 8940 Liezen, Oostenrijk. geomix Soccer Store is gerechtigd ook bij de bevoegde rechtbank van de besteller een aanklacht in te dienen.

13. Informatie over de herroeping

Herroepingsrecht
Een afgesloten overeenkomst kan binnen 14 dagen, zonder vermelding van redenen, schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail of het Widerrufsformular), dan wel – bij aflevering binnen deze termijn – door retournering van de betreffende artikelen worden herroepen. De termijn begint na de ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet voor ontvangst van de betreffende artikelen bij de ontvanger (bij herhaaldelijke levering van gelijksoortige artikelen niet voor ontvangst van de eerste deellevering), en evenmin voor het voldoen van onze informatieplicht conform artikel 246 § 2 in verbinding met § 1 alinea 1 en 2 EGBGB (Duits burgerlijk wetboek), evenals onze plichten conform § 312g alinea 1 lid 1 BGB in verbinding met artikel 246 § 3 EGBGB Voor een beroep op het herroepingsrecht is het tijdig verzenden van de herroeping of de artikelen toereikend.

De herroeping dient gericht te worden aan:

geomix GmbH
geomix Soccer Store
Salzburger Straße 26
8940 Liezen, Oostenrijk
E-mail: support@geomix-shop.nl
Fax: +43(0) 3612 / 22 8 38 - 4

Gevolgen van de herroeping
Bij herroeping van deze overeenkomst moeten wij alle reeds ontvangen betalingen, inclusief de leverkosten die hiermee samenhangen (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als een andere soort van aflevering is gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onmiddellijk terugbetalen, uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de betreffende herroeping. Voor deze terugbetaling maken we gebruik van dezelfde betalingsmethode die is gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen wordt. Er zullen voor deze terugbetaling geen verdere onkosten in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de betreffende artikelen weer hebben ontvangen, of het bewijs is geleverd dat ze aan ons zijn geretourneerd, afhankelijk van het feit dat het eerst van toepassing is. De betreffende artikelen moeten onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de kennisgeving van de herroeping worden teruggezonden of overhandigd aan geomix GmbH, Salzburger Straße 26, 8940 Liezen in Oostenrijk. De termijn is in acht genomen wanneer de artikelen voor het verstrijken van deze veertien dagen zijn verzonden. De kosten voor het retourneren van de artikelen zijn voor rekening van de klant. Een eventueel waardeverlies van de artikelen kan enkel ingevorderd worden als dit te herleiden is tot een behandeling van de artikelen door de klant die niet noodzakelijk is voor het controleren van de toestand, de eigenschappen en het functioneren van de geleverde producten.*

Einde van de informatie over herroeping

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten betreffende televerkoop:  


______________________________________________________________________________________________________

14. Opslag van de contractuele tekst
Wij bewaren de contractuele tekst en zenden de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden per e-mail aan de besteller. De Algemene Voorwaarden zijn ook altijd ter inzage en voor download beschikbaar op deze pagina. De eigen bestelhistorie is ter inzage beschikbaar in het inlog-bereik voor onze klanten.

______________________________________________________________________________________________________

15. Taal van de overeenkomst
De wettelijk bindende versie van de contractuele overeenkomst is geformuleerd in de Duitse taal.

______________________________________________________________________________________________________

16. Slechting van geschillen
De Europese Commissie maakt een platform voor online-geschillenbeslechting beschikbaar dat hier kan worden opgeroepen http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de slechting van geschillen.

 

omhoog
0 Artikel